Registrace  |  Přihlášení  |   Košík

Pravidla a podmínky poskytování služeb serveru Ecards.cz

s účinností ode dne 31. 3. 2006

Server Ecards.cz vlastní a provozuje společnost Design PLUS, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, IČ: 26458489. Při užívání tímto serverem poskytovaných služeb, a to i v případě jediného užití - návštěvy dotčeného serveru Ecards.cz,  se stáváte uživatelem služeb tímto serverem poskytovaných ve smyslu dále uvedeného textu a jste povinni řídit se níže uvedenými pravidly a podmínkami.

V případě, že tyto pravidla a podmínky nebudete dodržovat vystavujete se riziku, že Vám k těmto službám bude odepřen přístup, tyto Vám přestanou být s okamžitou platností poskytovány bez nároku na jakoukoliv náhradu, včetně případné náhrady způsobené škody. Jakýmkoli užitím služeb serveru Ecards.cz konkludentně akceptujete dále stanovená pravidla a podmínky.

1. Odpovědnost za díla umístěná na serveru Ecards.cz

Veškerou odpovědnost spojenou s umístěním  fotografií, videoklipů, komentářů, poznámek, titulků, dalších textů nebo jakékoli jiných materiálů (dále jen obsah) na serveru Ecards.cz, nese výlučně ta osoba, která dotčený obsah na server Ecards.cz umístila.

To znamená, že nesete plnou odpovědnost za veškerý obsah, který jakýmkoliv způsobem zpřístupníte dalším návštěvníkům serveru Ecards.cz. Přestože si vyhrazujeme právo na posouzení, úpravu nebo odstranění obsahu na základě našeho vlastního uvážení, obsah systematicky nekontrolujeme, proto na jakoukoli vnější kontrolu nespoléhejte.

Společnost Design PLUS, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou užitím obsahu serveru Ecards.cz uživatelem serveru nebo třetími osobami.

Jakýmkoli užitím obsahu serveru Ecards.cz přebíráte veškerou odpovědnost za jakoukoli újmu, která by Vám nebo i třetím osobám mohla vzniknout v důsledku tohoto užití nebo v souvislosti s tímto užitím.

Každý uživatel serveru Ecard.cz bere na vědomí, že se na serveru může setkat s obsahem, který se  může jevit v rozporu s dobrými mravy.

Tímto berte na vědomí, že užíváním služeb serveru Ecards.cz se vystavujete riziku, že narazíte na obsah, který Vám může připadat odporný, útočný, urážlivý, zesměšňující nebo jiným způsobem pohoršující. Společnost Design PLUS s.r.o. není žádným způsobem odpovědná za předměty, názory, vyznání, výroky objevující se v obsahu.

2. Poskytnutí Licence

Umístěním jakéhokoli obsahu s autorskoprávním charakterem takového díla na server Ecards.cz zakládá konkludentní udělení nevýhradní bezúplatné licence v územně neomezeném rozsahu, na dobu trvání majetkových práv k tomuto dílu, a to ke všem způsobům užití díla.

Jestliže tedy umístíte na server Ecards.cz jakýkoliv obsah, můžete zvolit, zda tento bude obsahem „veřejným“ (ve smyslu neomezené dostupnosti a vyhledatelnosti v sekci album pro všechny uživatele serveru Ecards.cz) nebo „soukromým“ (ve smyslu dostupnosti a vyhledatelnosti pouze osobám s přístupem poskytnutým přímo osobou, která tento obsah na server Ecards.cz umístila). Umístěním veřejného nebo soukromého obsahu na server Ecards.cz udělujete společnosti Design PLUS, s.r.o. licenční oprávnění tento obsah užívat a dále udělit sublicenci k užívání ostatním uživatelům serveru Ecards.cz.

3. Zakázaný obsah

Je zakázáno umisťovat na server Ecards.cz obsah, který by jakýmkoli způsobem porušoval dobré mravy. V případě, že uživatel tento zákaz poruší, může být potrestán způsoby dále stanovenými, až po zrušení jeho uživatelského účtu.

Naším cílem je umožnit a podporovat svobodné vyjadřování a výměnu informací týkajících se zájmů a zálib uživatelů při zachování morálních hodnot a zásad slušného chování. Za účelem dosažení tohoto cíle je zakázáno na serveru Ecards.cz umísťovat následující obsah:

 1. obsah pornografického charakteru,
 2. obsah, který uvádí jakékoli osobní informace s účelem dotyčnou osobu poškodit, hanobit, urazit, pomluvit, zesměšnit, zneužít nebo ohrozit její soukromí,
 3. obsah uvádějící kromě křestního jména další osobní údaje osob mladších 18 let,
 4. obsah, který nabádá k hanobení národa, rasy a přesvědčení a podněcuje k rasové nenávisti,
 5. obsah propagující aktivity, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR,
 6. obsah propagující násilí na osobách či zvířatech,
 7. obsah, jehož užití podléhá autorským právům, bez výslovného souhlasu autora. 

Společnost Design PLUS, s.r.o. si vyhrazuje právo, kdykoliv prověřit obsah umístěný na serveru Ecards.cz, při zjištění porušení pravidel nebo jakéhokoliv jiného důvodu tento odstranit nebo přesunout ze stavu „veřejný“ do stavu „soukromý“ bez předchozího upozornění. Při zjištění opakovaného porušení pravidel si  společnost Design PLUS, s.r.o. vyhrazuje právo okamžitě zrušit uživatelský účet uživatele, který se takového porušení práv dopustil, a to bez nároku na náhradu jakékoli případné újmy.

4. Používání Obsahu Ecards.cz

Uživatelé nejsou v žádném případě oprávněni obsah serveru Ecards.cz užívat jakýmkoli jinak, než způsobem a v rozsahu služeb poskytovaných serverem Ecards.cz. 

Kromě umístění vlastního obsahu se na serveru Ecards.cz můžete pobavit i dalším obsahem na serveru umístěným. Veškerý obsah serveru Ecards.cz je na tomto umístěn na základě licence  našich uživatelů nebo třetích osob. Tento obsah je chráněn zejména autorskými právy jeho autorů, ale také licenčními oprávněními společnosti Design PLUS, s.r.o..

Jako uživatel serveru Ecards.cz můžete obsah užívat způsobem a za podmínek stanovených těmito Pravidly:

 1. obsah prostřednictvím aplikace Ecards Desktop Manager zobrazit jako tapetu na ploše Vašeho počítače,
 2. obsah zaslat jako pohlednici,
 3. obsah zobrazit na Vašem mobilním zařízení,
 4. obsah použít prostřednictvím dalších služeb, které nabízí server Ecards.cz.

Export snímků ze serveru Ecards.cz do jakékoliv jiné aplikace a jejich další distribuce je striktně zakázána. Obsah nesmíte jako celek ani v žádné jeho části modifikovat, veřejně publikovat nebo jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, reprodukovat, použít pro další zpracování.

Uživatelé jsou povinni užívat služby serveru Ecards.cz pouze pro vlastní potřebu, způsobem neomezujícím nebo nenarušujícím jejich poskytování. Uživatelé jsou dále povinni zamezit jakémukoli případnému porušení právních předpisů, za případné porušení nenese společnost Design PLUS, s.r.o. žádnou odpovědnost.

Souhlasíte s využíváním služeb na Ecards.cz pouze pro jejich zamýšlený účel a v souladu s platnými právními předpisy. Dále jste srozuměni s tím, že nebudete využívat služby na Ecards.cz způsobem, který může ohrozit jejich normální provoz, nebo možnost ostatních tyto služby využívat.

Dále souhlasíte, že nebudete přistupovat na Ecards.cz jiným způsobem, než prostřednictvím rozhraní poskytovaným Ecards.cz a nebudete přistupovat na Ecards.cz z míst, ve kterých by mohl být jejich obsah nelegální.

5. Členství na serveru Ecards.cz

Každý uživatel služeb serveru Ecards.cz starší dvanácti let má nárok na členství – uživatelský účet na tomto serveru, a to za podmínky registrace uživatele, při pravdivém a přesném uvedení všech požadovaných informací. Pokud bude zjištěno, že podmínky registrace nebyly naplněny, je společnost Design PLUS, s.r.o. oprávněna členství takového uživatele okamžitě bez dalšího zrušit.

Členství na serveru Ecards.cz je volně přístupné každé osobě starší 12 let, která se zaregistruje prostřednictvím registračního formuláře, uvede v něm pravdivě a přesně všechny povinné informace (včetně platné e-mailové adresy) a obdrží unikátní uživatelské jméno (platnou e-mailovou adresu) a heslo. Server Ecards.cz není primárně určen k užívání dětmi, proto se nemůže stát členem osoba mladší 12 let.

6. Odpovědnost za uchování Vašeho soukromí

Každý uživatel serveru Ecards.cz s uživatelským účtem je povinen uchovávat v tajnosti přístupové jméno a heslo, stejně jako zabezpečit svůj počítač způsobem vylučujícím jeho zneužití třetí osobou k užití služeb serveru Ecards.cz. Uživatel je plně odpovědný za veškerá jednání uskutečněná prostřednictvím jeho uživatelského účtu.

Jste zcela odpovědní za uchování svých přístupových informací k serveru Ecards.cz jako je zejména  přístupové jméno a heslo, stejně jako jste odpovědní za zabezpečení Vašeho počítače tak, aby jej nemohla zneužít třetí osoba k jednání na serveru Ecards.cz pod Vaším uživatelským účtem. Souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za veškerá jednání, která proběhnou na serveru Ecards.cz prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu, tedy i za všechna případná porušení těchto Pravidel.

Dále Vás důrazně upozorňujeme, abyste si sami chránili své soukromí tím, že vždy pečlivě zvážíte informace, které se rozhodnete umístit a zveřejnit jako Obsah na Ecards.cz.

7. Upozornění na nepovolený Obsah

Každý uživatel serveru Ecards.cz má právo obrátit se na provozovatele serveru Ecards.cz s upozorněním na nepovolený obsah serveru a s žádostí o jeho stažení.

Pokud se domníváte, že některý obsah umístěný na serveru Ecards.cz je v rozporu s těmito Pravidly, autorskými nebo jinými právy Vás nebo i třetích osob, můžete na tuto skutečnost upozornit prostřednictvím odkazu „Upozornit na rozpor s pravidly“, který je umístěn ve spodní části na každé náhledové stránce. Následně je třeba vyplnit krátký formulář s uvedením zejména těchto skutečností:

Obsah v rozporu s Pravidly:

 1. přesné umístění (adresa) kde se na serveru Ecards.cz nepovolený obsah nachází,
 2. Vaše jméno a příjmení, platná e-mailová adresa, na které Vás můžeme kontaktovat,
 3. krátké zdůvodnění, proč považujete obsah za nepovolený.

Porušení autorských nebo jiných práv:

 1. přesné umístění (adresa) kde se na Ecards.cz tento obsah nachází,
 2. Vaše jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, platná e-mailová adresa, na které Vás můžeme kontaktovat,
 3. popis obsahu, který je v rozporu s autorskými nebo jinými právy,
 4. Vaše prohlášení, že použití tohoto obsahu je v rozporu s platnými autorskými právy a k užití na serveru Ecards.cz nebyla autorem nebo jeho zástupcem udělena licence, případně prohlášení, že obsah je v rozporu s jinými právy a ze strany dotčené osoby nebyl udělen souhlas,
 5. Vaše prohlášení, že si uvědomujete důsledky křivého obvinění, že informace uvedené v dotčeném formuláři jsou pravdivé a Vy jste autorem dotčeného obsahu, držitelem licence k němu nebo zástupcem autora oprávněný v této věci jednat,
 6. Váš elektronický podpis.

Vaši stížnost prověříme a v případě její oprávněnosti obsah odstraníme ze serveru Ecards.cz.  Často je však velice složité určit, zda byla autorská nebo jiná práva osob porušena. Je možné, že si pro přesné určení tohoto porušení od Vás vyžádáme doplňující informace.

Luxusní hodinky za velkoobchodní ceny
O Ecards |  Ecards Club |  Kontaktujte nás |  Ochrana osobních údajů |  Pravidla serveru |  Reklama
Pomozte nám zlepšit Ecards
Copyright © 2005 - 2018, Ecards.cz